Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 21 juni 2019 - ver.13.1   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [35.172.217.174]

Instruktioner och bestämmelser etc.

<< Återgå till huvudsidan
Instruktion för segelflygledare
Jourlista för segelflygledare
Sportflygsektorer i Luleå TMA
Segelflygning från Piteå-Långnäs
Viktiga telefonnummer


Instruktion för segelflygledare ÄFK 2004-03-31

Ladda ned instruktionen i pdf-format. (Filstorlek: 68 kB).

Om flygledaren avlägsnar sig från fältet ska en ersättare utses. Den flygledare som inte kan ställa upp får själv svara för byte med någon annan på listan. Flygledaren ska vara på flygfältet kl. 09:00. På flygfältet finns pärmen ”segelflygledare ÄFK” som innehåller mer information för segelflygledaren.

Före flygning:
 • Vid behov, anordna lottning 09:00. Även i de fall då ingen lottning hålls upprättas en kölista.
 • Om möjligt inhämta information om dagens väder och delge detta vid lottningen.
 • Kontrollera vem som är schemalagd bogserförare och bevaka dennes ankomst.
 • Tillse att daglig tillsyn blir gjord på de flygplan som används. Notera ”daglig utförd” i dagbeskedets kommentarfält. Kontakta segelflygtekniker (eller segelflygchef) om tekniska brister påträffas.
 • För okända medlemmar/gästmedlemmar; kontrollera att giltigt certifikat finns och att de är influgna på aktuellt flygplan. Kontrollera med kassör, ordförande eller segelflygchef om gästmedlemskap finns. Kontakta flyglärare eller annan funktionär om du är osäker på hur detta ska hanteras.
 • Kontakta Kallax (0920-23 49 34) och begär tillgång till ”sektor Långnäs”, ”sektor Klöverträsk” eller ”sektor Heden” om flygning i någon av sportflygsektorerna är aktuell. Sektorerna finns inritade på kartor i pärmen ”segelflygledare ÄFK”. Om sektorerna inte skall nyttjas finns inget formellt krav att kontakta Kallax eftersom flygningen då sker i okontrollerad luft. Som en ren serviceåtgärd kontaktar vi dock Kallax även i detta fall för att meddela när vi börjar respektive avslutar dagens verksamhet. Se bilagan ”SPORTFLYGSEKTORER” för ytterligare detaljer.
 • Om flygning inom Vidsel TMA planeras skall Vidsel kontaktas (0929-370 00).
 • Notera vad som överenskommits med flygtrafikledningen på dagbeskedet och tillse att alla blir informerade.
 • Fastställ startordning för flygplan som anmält start.
Under flygning:
 • Följ upp pågående flygningar med avseende på radiofunktion och position.
 • Led verksamheten på marken och i luften för effektivitet och säkerhet.
 • Tillse att alla flygningar protokollförs på dagbeskedet.
 • Bevaka start och landningsbanor så att dessa inte är blockerade.
 • Vid behov, informera annan trafik om pågående verksamhet och bana i användning.
 • Vid byte av start/landningsriktning meddela alla berörda flygplan.
 • Upprätthåll kösystemet enligt lokala föreskrifter och anpassa flygtiden för att undvika kaos och otrivsel. (exempel; undvik att kalla ned alla flygplan samtidigt, det leder till startkö och ökade risker.)
 • Vid behov larma räddningstjänst. Se larmlista i pärmen ”segelflygledare ÄFK” för mer detaljer.
Efter Flygning:
 • Meddela Kallax att dagens flygning är avslutad.
 • Tillse att all materiel kommer på plats, att flygplanen förtöjs och i förekommande fall täcks med kapell. Glöm inte låsning av tankanläggning, lokaler och grindar.