Äfk-logo Älvsby Flygklubb
Rek. uppl: min 1024 x 768 - Uppdat. 12 juli 2023 - ver.14.0   -  Optimerad för Internet Explorer & Google Chrome [3.236.145.153]

Instruktioner

<< Återgå till huvudsidan
Instruktion för segelflygledare
Flygning från ESUV
Sportflygsektorer i Luleå TMA
Flygning i Vidsel TMA
Segelflygning från Piteå-Långnäs
Viktiga telefonnummer


INSTRUKTION FÖR SEGELFLYGLEDAREN

 

Allmänna anvisningar för segelflygledare finns beskrivna i segelflyghandboken SHB 406. https://www.segelflyget.se/globalassets/svenska-segelflygforbundet/shb/shb406-2020.pdf

 

Denna instruktion är anpassad till verksamheten i Älvsby flygklubb. Verksamheten kan bedrivas med segelflygledare, och vid låg verksamhet utan segelflygledare.

 

FLYGNING UTAN UTSEDD SEGELFLYGLEDARE

Vid flygning utan flygledare ansvarar varje enskild pilot för att en säker verksamhet bedrivs i linje med gällande bestämmelser. Är man osäker på vad som gäller, fråga!

 

Vid dessa tillfällen är samarbetet mellan piloterna på fältet extra viktigt. Mer seniora piloter får ta ett större ansvar och hjälpa andra med frågor runt dagens verksamhet.

Exempel på uppgifter att fördela:

-        Kontakta bogserföraren för att meddela om det blir flygning

-        Bestämma vem som sköter kontakten med flygtrafikledningen i förekommande fall

-        Bestämma lämplig startriktning

 

Viktiga anvisningar som alla piloter ska känna till (finns på klubbens hemsida under ”instruktioner”):

Flygning från ESUV” – Beskriver normala procedurer på Högheden

 

Sportflygsektorer i Luleå TMA” – Beskriver vilka sektorer som finns och hur de används.

 

Flygning i Vidsel TMA” – Beskriver under vilka förhållanden som flygning i Vidsel TMA kan göras.

 

.. samt instruktioner för segelflygledaren enligt nästa sida.

 

 

 

SEGELFLYGLEDARENS INSTRUKTIONER

Före flygning:

Ø  Vid behov, anordna lottning. Även i de fall då ingen lottning hålls upprättas en kölista.

Ø  Om möjligt inhämta information om dagens väder och delge detta.

Ø  Kontrollera vem som är schemalagd bogserförare och bevaka dennes ankomst. I de fall bogserföraren har jour, meddela om det blir flygning senast 10:00.

Ø  Tillse att daglig tillsyn blir gjord på de flygplan som används. Notera utförd tillsyn i Digisys.

Ø  Kontakta segelflygtekniker (eller segelflygchef) om tekniska brister påträffas.

Ø  För okända medlemmar/gästmedlemmar; kontrollera att giltigt certifikat finns och att de är influgna på aktuellt flygplan. Kontrollera med kassör, ordförande eller segelflygchef om gästmedlemskap finns. Kontakta flyglärare eller annan funktionär om du är osäker på hur detta ska hanteras.

Ø  Kontakta Kallax (0920-23 49 34) och begär tillgång till ”sektor Långnäs”, ”sektor Klöverträsk” eller ”sektor Heden” om flygning i någon av sportflygsektorerna är aktuell. Se separat instruktion för hur detta sköts.

Ø  Om flygning inom Vidsel TMA planeras skall Vidsel kontaktas för att säkerställa att Vidsel TMA inte är aktiverat. Telefon 0929-370 00, se separat instruktion på klubbens hemsida om hur detta ska skötas.

Ø  Notera vad som överenskommits med flygtrafikledningen och tillse att alla blir informerade.

Ø  Fastställ startordning för flygplan som anmält start.

 

Under flygning:

Ø  Följ upp pågående flygningar med avseende på radiofunktion och position.

Ø  Led verksamheten på marken och i luften för effektivitet och säkerhet.

Ø  Tillse att alla flygningar protokollförs på hemsidan

Ø  Bevaka start och landningsbanor så att dessa inte är blockerade.

Ø  Vid behov, informera annan trafik om pågående verksamhet och bana i användning.

Ø  Vid byte av start/landningsriktning meddela alla berörda flygplan.

Ø  Upprätthåll kölistan om sådan finns och anpassa flygtiden för att undvika kaos och otrivsel.

Ø  Vid behov larma räddningstjänst, telefon 112. Efter ett haveri när omedelbar fara inte längre föreligger, följ SHB 821   https://www.segelflyget.se/globalassets/svenska-segelflygforbundet/shb/shb-821-2020.pdf

 

Efter Flygning:

Ø  Återlämna lånade sportflygsektorer genom att ringa Kallax och bekräfta att dagens flygning är avslutad.

Ø  Tillse att all materiel kommer på plats, att flygplanen förtöjs och i förekommande fall täcks med kapell. Glöm inte låsning av tankanläggning, lokaler och grindar.